Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Dynamická odezva padostroje

Popis zakázky

Zadavatelem (Projekt HTL, s.r.o.) byl požadován výpočet dynamické odezvy na nově projektovaném zkušebním zařízení pro dynamické (rázové) zkoušení součástí. Materiál konstrukce lze rozdělit do tří materiálových skupin a to ocel, železo-beton a pryž (conirap).

Numerické řešení

Řešení zadané úlohy bylo provedeno metodou konečných prvků. Pro řešení úlohy byl použit komerční software Ansys Workbench. Geometrický model rámu padostroje byl sestaven na základě dokumentace dodané zadavatelem. Výpočtový model byl získán diskretizací zjednodušeného geometrického modelu. Geometrické okrajové podmínky byly definovány tak, aby odpovídaly interakci konstrukce s místem umístění. Zatížení vycházelo z funkce zkušebního stroje a bylo zadáno pomocí gravitačního zrychlení.

Hlavní výsledky výpočtu

Výsledkem řešení bylo chování rámu při rázovém zatížení v podobě historie posuvů, deformací a napětí včetně síly přecházející do základů budovaného zařízení. Byla provedena také modální analýza s cílem zjištění vlastních frekvencí a vlastních tvarů daného strojního celku. Současně lze usuzovat na tuhostní vlastnosti konstrukce.

Partneři