Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Simulace válcovacích procesů

V rámci smluvního výzkumu se společností ITA, s.r.o. byly řešeny následující úlohy:

Výpočet simulace defektů rovinnosti na pásech

Plechy válcované na širokopásové trati jsou dodávány ve formě svitků, ze kterých jsou zpracovávány tabule plechu. Mnohdy nelze dosáhnout požadované rovinnosti tabule plechu průchodem rovnačkou plechu. Vzhledem k tomu, že fyzikální experimenty jsou v této oblasti časově a finančně náročné, bylo k řešení úkolu využito výpočtové modelování. Rozložení redukovaného HMH napětí během rovnání půlkruhového závitu je ukázáno na obr. 1. Řešení úlohy bylo provedeno komerčním MKP softwarem a současně byly využity i programové balíky vyvíjené v našem výzkumném programu. Výpočtové modelování umožnilo pochopit procesy probíhající při rovnání a na jejich základě se podařilo zvýšit efektivitu dosavadního rovnání.

Výpočty napjatosti v opěrných válcích při různých podmínkách zatěžování

Zatížení a tvar opěrných válců válcovací stolice (obr. 2) ovlivňuje vedení provalku a velikost koncentrace napětí. Výše tohoto napětí má přímou souvislost s životností opěrných válců. Úkolem bylo analyzovat pole napětí a deformací ve styku pracovního a opěrného válce. Úloha byla řešena numericky metodou konečných prvků. Ukázalo se, že tvar zakončení opěrného válce má podstatný vliv na kontaktní tlak (obr. 3) mezi opěrným a pracovním válcem. Na základě zjištěných výsledků bylo navrženo optimalizované zakončení opěrného válce.

Výpočtová analýza pásů pomocí MKP

Rozložení napjatosti v pásech válcovaných za tepla je určeno technologickým procesem válcování. V rámci smluvního výzkumu byl vytvořen výpočtový model úlohy a jeho numerickým řešením pomocí inženýrských softwarů založených na MKP se získal náhled na detailní rozložení pole deformací a napětí během válcování.

Partneři