Superpočítání pro průmysl www.it4i.cz

Pohyb prací jednotky

MSK grant ve spolupráci s firmou Primus CE, s.r.o.

Cílem řešeného projektu (02043/2011RRC) byl systematický výzkum prostorového chování pružně uložené prací jednotky průmyslové pračky se zaměřením na snímání a výpočet její polohy. K měření vibrací tuhých těles či konstrukčních celků se využívají často optické metody. Ty většinou využívají dynamickou fotogrammetrii, digitální korelaci obrazu či metodu ESPI. Taková zařízení jsou však velmi nákladná. Často je nutné před realizací měření na konstrukční celek nanést opticky citlivou vrstvu či síť bodů, jejichž okamžitá poloha se pak měří. V projektu vyvíjená metodika vykazuje důležitou výhodu oproti optickým metodám, a to možnost použití pro vývoj aktivních tlumících systémů při zachování bezkontaktnosti.

Sestavení měřicího řetězce – hardware

Byla sestavena a ověřena metodika měření na nově navržené aparatuře pro měření prostorového pohybu bubnu prací jednotky, připravená pro použití laserových i indukčních snímačů. Princip měření a rozmístění snímačů je dostatečně dokumentován v užitném vzoru č. 152/20-12-2010_F. Při měření bylo použito šest indukčních snímačů polohy HBM, unikátně rozmístěných v okolí bubnu prací jednotky. Při volbě rozmístění snímačů byl kladen důraz na aplikovatelnost u různých typů průmyslových praček. Při měření s laserovými snímači měřicí řetězec obsahoval laserové bezkontaktní snímače a digitalizační kartu.

Vytvoření aplikace pro záznam a vyhodnocení – software

Prostřednictvím programovacího prostředí Labview NI byl sestaven software pro měření, který umožňuje uložení záznamu z šesti snímačů polohy pro následné vyhodnocení. Software pro vyhodnocení pro danou úlohu byl sestaven tak, aby bylo možno načíst jen část záznamu, což je výhodné pro vytvoření animací provozních kmitů. Program na vyhodnocení měření vibrací umožňuje načtení naměřených dat, analýzu zvoleného bodu prací jednotky, vytvoření animace bubnu pračky na načtené části záznamu a vyhodnocení maximálních výchylek bubnu.

Realizace měření pro vybrané režimy chodu pračky

Na průmyslové prací jednotce třídy FX 135 byla provedena následující měření vibrací pomocí indukčních resp. laserových snímačů polohy:

Opakované měření vibrací pro režim Rifle vykazoval dobrou kvalitativní i kvantitativní shodu v zjištěné obálce pohybu. Důležitými výsledky realizovaného aplikovaného výzkumu jsou funkční vzorek měřicího stendu s laserovými snímači, software pro měření a vyhodnocení, sestavený v programovém prostředí Labview, a v neposlední řadě ověřená technologie, která bude uplatněna ve vývojové laboratoři firmy Primus CE.

Software pro měření a vyhodnocení je umístěn zde.

Pro využití software kontaktujte: martin.fusek@vsb.cz.

Partneři